Optagelsesprocedure

– Tilmelding sker ved at udfylde tilmeldingsblanketten på skolens hjemmeside under fanen “ny elev”

“Tilmeldingsblanket”

Ved spørgsmål tag kontakt til skolens kontor på kontor@viby-friskole.dk.

Generelt

Børnehaveklassen
Klassekvotienten er som udgangspunkt cirka 20.

Søskende til elever på skolen vil have søskendefordel.  1. rate indbetales og i starten af november og 2. rate i starten af marts.

Klassekvotienten er som udgangspunkt cirka 20. Der skal dog altid ske en pædagogisk vurdering af en klasse før der optages nye elever. Denne vurdering sker i samråd mellem lærere, pædagoger og skoleledelse.
Der oprettes venteliste til elever, som ikke kan tilbydes plads.

Venteliste
Hvis der ikke er plads i en ønsket klasse, kan man blive optaget på venteliste. Hvis der bliver plads i klassen kontaktes forældrene som udgangspunkt i den rækkefølge, hvori tilmeldingsblanket og betaling er modtaget. I en vis udstrækning kan der dog skeles der til kønsfordeling, når elever fra ventelisten tilbydes plads. Søskende til elever på skolen vil også her have søskendefordel.

Indskrivningsgebyr

 1. Optagelsesgebyr – hvis der er plads i den ønskede klasse
  1. Ved indmeldelse opkræves et indskrivningsgebyr på 750 kr. pr barn fra alle, som får tilbudt plads. Ved betaling optages man i forældrekredsen.
 2.  Ventelistegebyr – hvis der IKKE er plads i den ønskede klasse
  1. Optagelse på venteliste koster et gebyr på 200 kr.
 3. Hvis man annullerer sin indmeldelse er gebyret tabt.

Procedure

Børnehaveklassen

 1. Tilmelding sker på blanketten på skolens hjemmeside.
 2. Hvis der er plads i den konkrete klasse modtager man en opkrævning svarende til indskrivningsgebyret. Hvis der ikke er plads modtager man en opkrævning svarende til ventelistegebyr.
 3. Ansøgende forældre til elever i børnehaveklassen inviteres til at deltage et orienteringsmøde i  oktober, hvor der gøres rede for skolens værdier, pædagogik, idé og hverdag. Deltagelsen i dette møde er obligatorisk.
 4. 1. november forud for skolestart opkræves betaling for maj og 1. marts opkræves betaling for juni (heldags SFO ca. 2100 kr/md).
 5. Hvis skole, forældre og børnehave vurderer, at eleven skal vente et år med skolestarten af
  modenhedsmæssige grunde, overføres det indbetalte til næste skoleår. Ved overflytning til næste skoleår står man først på ventelisten.
 6. Forud for skolestart besøger børnehaveklasselederen børnehaven for at få en vurdering af elevens skoleparathed. Såfremt der her viser sig problematikker, aftaler børnehaveklasseleder og skoleleder det videre forløb efter en konkret vurdering.

Øvrige klassetrin

 1. Tilmelding sker på blanketten på skolens hjemmeside.
 2. Hvis der er plads i den konkrete klasse, indkaldes de ansøgende forældre og elev (hvis eleven er 4. klasse eller ældre) indkaldes til rundvisning og samtale. Hvis der ikke er plads kan man blive optaget på venteliste. I begge tilfælde opkræves gebyr jf. ovenstående.
 3. Hvis familien ønsker at gå videre med optagelsen, skal skolen bagefter foretage en konkret vurdering bl.a. på baggrund af kontakt til afgivende skole.
 4. Såfremt begge parter ønsker at gå videre med opstart
  1. Klasselæreren taler med klassen om en god start for den nye elev, og der vælges 2 mentorelever.
  2. Klasselæreren kontakter forældrene i den første uge, for at tale om opstarten og det hidtidige forløb. Kontakten er telefonisk.
  3. Efter 3 uger, afholdes opfølgningssamtale/møde (kan dog gøres telefonisk, hvis det er helt uproblematisk) på initiativ fra klasselæreren.
  4. Efter 3 måneder afholdes en opfølgningssamtale på initiativ fra klasselæreren – telefonisk el. møde.