Værdierne i praksis

Sådan virkeliggør vi skolens værdigrundlag og formål
Vi søger i det følgende at redegøre for nogle værdier og grundsyn på skole, samvær, undervisning og læring, som vi mener kan være med til at virkeliggøre skolens sigte. Senere vil vi i forlængelse af det præsentere den fagrække, eleverne møder på Viby Friskole.

Undervisning og læring  
”At lære er at ville”

Undervisningen skal være af høj kvalitet. Målet er dannelse til medborgerskab og menneskeliv, og eleverne skal dels rustes med faglige kundskaber og færdigheder dels gives en række kompetencer som selvtillid, samarbejdsevne, mod, ansvarlighed, omhu og pligtfølelse.
Undervisningen søges i videst muligt omfang tilrettelagt, så den bliver vedkommende og appellerer til elevens interesse og engagement.

På skolen undervises ud over de almindelige boglige skolefag i en bred vifte af praktisk/kreative/musiske fag. Der er et højt fagligt niveau i alle fag, og undervisningen lægger både vægt på dansk kultur/historie og på den internationale dimension.
Undervisningen differentieres, så den enkelte elevs faglige udvikling støttes.

Undervisningen skal vække elevernes iboende nysgerrighed og lyst til at lære. Vi tror på, at eleverne får en højere grad af ejerskab for og udbytte af undervisningen, hvis de inddrages i indhold og form, gennem en løbende dialog med skolens ansatte.
Der arbejdes i 3 trin: Indskoling, mellemtrin og overbygning.

Det musisk/kreative/motoriske indgår i mange sammenhænge
På baggrund af vores skole- og menneskesyn ønsker vi at præsentere eleverne for mange sider af sig selv. Dette område fungerer derfor både gennem selvstændige fag med egne faglige mål og gennem udtryksformer i skolens øvrige fag.

Eleverne udfordres således gennem :

 • en bred vifte af fagudbud (fx billedkunst, musik, sløjd, design, drama, friluftsliv, kokkeri, motorik og rytmik)
 • tværfaglighed i det daglige, hvor også de boglige fag anvender mange forskellige udtryksformer som teater, musik, teknologi, billedkunst mv.
 • gruppe- og projektarbejde.

Børn lærer forskelligt. Når vi arbejder såvel bogligt som praktisk, kreativt og musisk, sker det for at sikre, at alle elever dels får bedst mulige forudsætninger for læring, dels lærer sig selv at kende. Der igennem får alle mulighed for at udvikle det selvværd, der er forudsætningen for at tage vare på sig selv og andre.

Ca. 10 dage om året har vi fagdage. Her er der mulighed for at fordybe sig i et enkelt fag, og vi kan fx sørge for at give de “små” fag mere plads på denne måde.
Endvidere gennemføres hvert år to emneuger, hvoraf den ene er en fælles performanceuge for hele skolen.

Globalisering og kulturmøde
Vi lægger vægt på den internationale dimension i undervisningen, så eleverne rustes til at agere i en globaliseret verden, og til at møde andre kulturer og folkeslag på en måde, der fremmer åbenhed, tolerance og forståelse.

Differentiering i dagligdagen for at tilgodese den enkelte elev
Undervisningen differentieres, så både elever med særlige forudsætninger og særlige behov sikres udfordringer og udbytte af undervisningen. I klasserne differentieres undervisningen, og i nogle sammenhænge inddeles eleverne efter behov fremfor alder.

Mange forskellige arbejdsformer – udbytte og omstillingsparathed
Gennem hele skoleforløbet skal elevernes kompetence indenfor gruppe- og projektarbejde styrkes. Dagligdagen rummer både klasseundervisning, gruppe- og pararbejde samt individuelt arbejde. 
Skolen ønsker, at eleverne lærer selvforvaltning og ansvarsbevidsthed, og at de udvikler gode arbejdsvaner bl.a. ved, at der gives lektier for i dagligdagen. Lektierne tilpasses den enkelte elev.

Teknologi som værktøj
Undervisningen skal inddrage informationsteknologi og internettet som værktøjer til at understøtte læring. Eleverne skal gøres fortrolige med teknologien, både som kreativ platform og som et værktøj, der åbner nye muligheder for samarbejde og informationsbehandling. Den teknologiske udvikling går stærkt. Vi ønsker, at de nye muligheder inddrages, når det er relevant og brugbart, og derfor lægges der vægt på uddannelse af medarbejdere på dette område. I lighed med andre områder benytter vi os her af forældreinddragelse, når det er relevant.

Anerkendende voksne
Skolens ansatte skal være dygtige fagpersoner, der er engagerede, nærværende og inspirerende. Den gensidige respekt mellem børn, unge og voksne skal præge dagligdagen, samtidig med, at lærerens rolle som klasserumsleder er tydelig.
Vi tror på, at læring fremmes gennem personlige relationer, som bl.a. opstår ved at læreren engagerer sig i eleverne og tager hånd om den enkelte, samt ved at elev og lærer tilstræber at møde hinanden med et positivt og åbent sind.
Klasselæreren er en central figur i klassens sociale og faglige liv.

Eleverne udvikler evnen til selvevaluering
Vi skal gennem hele skoleforløbet arbejde med elevernes evne til at opstille mål for sig selv og anvende værktøjer til at gennemføre og evaluere dem. Skolens evalueringsstrategi omfatter:

 • Løbende evaluering af den daglige undervisning
 • En bredere evaluering, som omfatter elevens faglige, sociale og personlige trivsel og udvikling. Gennemføres  på baggrund af evalueringsark, individuelle elevsamtaler, input fra klasse- og faglærere samt skole/hjemsamtaler
 • Skolens samlede evaluering

Elevindflydelse
Eleverne er eksperter i at være elever. Derfor lytter vi til dem og giver dem plads til at forholde sig til dagligdag, rammer og undervisning. Arbejdet med elevindflydelse og demokrati vægtes højt.

Ekskursioner og eksterne undervisere – ud af huset
Undervisningen skal beriges med og i det omgivende samfund. Når det er relevant, tager vi derfor på ekskursioner, ligesom vi gerne henter eksterne undervisere ind på skolen.

Lejrskoler – oplevelser, natur, fællesskab, mod, kulturmøde og sprog
Der er lejrskoler på alle klassetrin. Generelt inddrages lejrskolerne i den daglige undervisning op til og efter lejrskolerne.

 • I indskolingen oftest uden overnatning. Her arrangeres ture, som lægger sig op ad undervisningen i fx fortælling og historie.
 • 3. + 4. klasse tager på hytteture med elementer fra friluftslivet. Her er sigtet fællesskab, ansvarlighed, mod samt naturoplevelser.
 • 5. klasse tager på bylejrskole i København, hvor hovedstaden knyttes sammen med historieundervisning og samfundslære.
 • 6. klasse tager på friluftstur – fx kanotur, hvor der udover naturoplevelser og det fællesskabsdannende også sigtes efter, at eleverne erkender egne grænser

Overbygningen er på vinterlejrskole samt på to sprogrejser til engelsk- og tysktalende lande. Her tilstræbes et element af udveksling/genbesøg og målet er såvel sprog som kulturforståelse.

Skolens grundpuls og fællesskab
”Man lærer bedst, hvis man trives.”

På skolen er en tryg, anerkendende og hjemlig atmosfære, og dagligdagen skal være præget af gensidig respekt, fællesskabsfølelse samt forståelse for og accept af sociale normer.

Morgensang – hver dag – alle sammen
Helt centralt i skolens undervisning står morgensangen, som er et af dagens højdepunkter. Her mødes hele skolen og begynder dagen i fællesskab. Morgensangen byder på sange, salmer, fadervor samt ofte også fortælling, billeder, musik eller elevoptræden. Flere gange i løbet af skoleåret bæres morgensangen af et tema.
Gennem morgensangen ønsker vi, at eleverne får udvidet deres horisont, lærer at lytte og stå frem, og at de gøres fortrolige med den danske sangskat og salmetradition.

Sunde måltider og rare pauser
Det er vigtigt, at alle får en god og sund kost. I spisefrikvarteret spiser vi sammen med 0.-6. klasse, og vi sørger for en hyggelig og rolig atmosfære omkring måltidet. De ældste elever har lov til at spise på tværs af klasserne.

Når skolen serverer mad i undervisning, SFO eller klub lægges der vægt på sundhed.

I pauserne lægger vi vægt på, at eleverne får motion, frisk luft og energi til undervisning og samvær. Frikvartererne har en selvstændig værdi, hvor eleverne gennem leg og samvær udvikler sociale og personlige kompetencer.

Samvær og fællesskab
Vi ønsker, at såvel elever som forældre og ansatte oplever, at de er en del af et forpligtende fællesskab, og at de har ejerskab til og ansvar for skolen.

Vi ønsker, at eleverne lærer at færdes i en dagligdag præget af frihed og ansvar, samtidig med, at der er tydelige rammer og retning.
Værdier som ligeværd, demokrati, omsorg, tryghed og gensidig respekt skal kunne ses i undervisning og fritid – på både børn og voksnes adfærd. Derfor ønsker vi, at konflikter løses gennem dialog fremfor skæld-ud. Drilleri og andre problemer tages alvorligt, og mobning tolereres ikke.

Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at det gode fællesskab omfatter hele skolen. Derfor har vi hvert år bl.a. emneuger og flere arrangementer, hvor eleverne er sammen på tværs af klasser og alder. Endvidere afholdes en række fælles arrangementer og højskoleaftner, hvor forældre og bagland inviteres ind på skolen.

Traditioner – historie og hygge
Skolen har mange traditioner, som har udviklet sig gennem årene. Vi synes, disse traditioner er vigtige at værne om, samtidig med at de gerne må udvikle sig og fornys.

Vi afholder fx

 • Høstfest: 3. klasses forældre arrangerer og gennemfører et høstarrangement d. 1. lørdag i september
 • Julefest: arrangement hvor alle klasser bidrager med indslag og hjælp
 • Fastelavn og halloween: SFO afholder hvert år både fastelavnsfest og halloween-arrangement
 • Sommerfest: Sigtet er samvær, og formen for festen varierer

Forældre
”Sammen når vi længst”

Der skal være en tæt dialog og tydelige, gensidige forventninger mellem skole, fritidstilbud og forældre.

En loyal og konstruktiv dialog er en forudsætning
Vi forventer, at forældrene er konstruktive medspillere i en positiv dialog, som er præget af gensidig tillid og loyalitet, både om den enkelte elev, fællesskabet og skolens pædagogiske virke. Forældrene skal kontakte skolen, hvis der er problemer, spørgsmål, ønsker eller kritik. På samme måde tager skolen kontakt til hjemmet, hvis der er behov herfor.

Vi søger at skabe de bedste forudsætninger for denne dialog, fx gennem 2 årlige skole/hjemsamtaler, 2 forældremøder, generalforsamling, dialogmøder og ikke mindst i den daglige kontakt.

Loyalitet mellem forældre og ansatte
Vi forventer, at forældrene omtaler skolen og medarbejderne loyalt, og at den løbende dialog sker i en god, ordentlig og anerkendende form, som sikrer bedst mulig udvikling og trivsel.

Deltagelse i skolens liv
Forældrene forventes at medvirke til skolens ”liv og vækst” gennem deltagelse i dagligdag og arrangementer. Til forældremøder og skole/hjemsamtaler opfordrer vi til, at begge forældre deltager.
Endvidere inddrages forældrene i skolens drift og vedligeholdelse efter behov og mulighed.

Forældre i undervisningen
Forældrene er velkomne til at deltage i undervisningen, – man aftaler selv med læreren på forhånd.
Vi inviterer gerne forældrene til at bidrage til undervisningen, bl.a. når de besidder særlige kompetencer.

Elever
”Du ved – du kan”

Skolen har en god elevgruppe, som rummer nogle dejlige, glade og meget forskellige børn og unge. For at sikre, at alle trives godt, har vi klare forventninger til eleverne.

Forventninger til eleverne
Vi vil gerne give eleverne en udfordrende skolegang med spændende undervisning, oplevelser og gode venner. Det kræver en indsats fra alle at nå det mål.
Derfor forventer vi, at eleverne:

 • har lyst til at modtage undervisning – også til at lave lektier
 • er deltagende og engagerede i undervisning, skoleliv og fællesskab
 • har lyst til et åbent og ærligt fællesskab med andre elever og voksne
 • respekterer skolens grundlæggende værdier
 • har respekt for andre mennesker
 • er undervisningsparate, dvs. møder veludhvilede, velforberedte – med morgenmad i maven og madpakke i tasken (eller med bestilt frokost fra vores frokostordning)
 • passer på bygninger, inventar og bøger
 • er parat til at hjælpe med praktiske gøremål på skolen, fx gør eleverne selv rent i klasserne

Vi vil gerne være en bred og rummelig skole
Skolen ønsker at være en rummelig skole, som afspejler det omgivende samfund. Således har vi fx også plads til elever med en anden etnisk baggrund end dansk og handicappede elever.

Det er samtidig vigtigt at holde for øje, at hverken folkeskoler eller friskoler kan rumme alle elevers udfordringer. Skolegang på Viby Friskole skal være i den enkelte elevs tarv og foreneligt med fællesskabet.

SFO/klub  
”Tryghed og nærvær”

Skolens SFO (0.-3. klasse) og klub (4.-6. klasse) er trygge og attraktive tilbud til eleverne efter skoletid.
Der arbejdes pædagogisk med eleverne både hvad angår aktivitetsudbud samt social trivsel og udvikling
Der skal være et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud, og børnene skal gerne møde de samme voksne begge steder. Hver dag holder både klub og SFO samling, hvor børnene får lidt at spise.

Fællesskab og sociale kompetencer
Vi ønsker, at børnene også i fritidstilbuddene videreudvikler sociale kompetencer og gøres i stand til at værdsætte fællesskabet. De sociale kompetencer udvikles fx ved at give børnene redskaber til konfliktløsning. At kunne værdsætte et fællesskab handler fx om at

 • se fordele i at være flere børn i en leg
 • kunne give plads til andre børn, end de bedste venner og se det som en positiv udfordring.
 • se det udviklende i at lege på tværs af aldersgrænser og klasseskel, hvor de små lærer af de store

Nærværende voksne og trygt miljø
SFOen har ca. 65 og klubben ca. 35 elever. Det lave antal elever skaber mulighed for et sted, hvor

 • de voksne lytter nærværende til børnene og har tid til deres forældre.
 • vi forsøger at se alle børnene i hverdagen, både ”de stille, de vilde og alle dem midt imellem”.
 • de voksne er en del af børnenes leg og hverdag. Vi udfordrer deres fantasi og motorik ved fx boldspil, rollespil og fælles lege.

Hyggelige rammer
I indretningen af skolens fritidstilbud er der lagt vægt på at skabe indbydende og hyggelige rammer med plads til mange forskellige lege og aktiviteter. Bl.a. har SFOen et kreativt værksted, en rar legehave og små rum til selvstændige aktiviteter.

Klubben tager på ture
Skolens klub for 4.-6. klasse tilbyder aktiviteter som tager afsæt i elevernes ønsker og initiativer. Der arrangeres hver måned ture til fx skøjtehal, svømmehal, bowling, juleindkøb osv.

Skolen i samfundet
”Dørene åbne – og sindet frit”

Vi ønsker at Viby Friskole er en synlig, levende og aktiv del af det omgivende samfund, såvel lokalt som regionalt, gennem:

 • aktiv deltagelse i byens liv
 • at afholde af kulturelle arrangementer og højskoleaftner, hvor lokalsamfundet inviteres
 • at være til rådighed for fx Friskoleforeningens møder og kurser
 • at udleje lokaler til kulturelle og folkelige formål
 • at de ansatte tilskyndes til at engagere sig i lokalsamfundet (kultur, miljø, debat)

Som ansatte og elever har vi et fælles ansvar for natur og miljø. I det daglige har vi derfor fokus på økologi og ressourcebevidsthed.