Undervisning og læring

”At lære er at ville”

Undervisningen skal være af høj kvalitet. Målet er dannelse til medborgerskab og menneskeliv, og eleverne skal dels rustes med faglige kundskaber og færdigheder dels gives en række kompetencer som selvtillid, samarbejdsevne, mod, ansvarlighed, omhu og pligtfølelse.
Undervisningen søges i videst muligt omfang tilrettelagt, så den bliver vedkommende og appellerer til elevens interesse og engagement.

På skolen undervises ud over de almindelige boglige skolefag i en bred vifte af praktisk/kreative/musiske fag. Der er et højt fagligt niveau i alle fag, og undervisningen lægger både vægt på dansk kultur/historie og på den internationale dimension.
Undervisningen differentieres, så den enkelte elevs faglige udvikling støttes.

Undervisningen skal vække elevernes iboende nysgerrighed og lyst til at lære. Vi tror på, at eleverne får en højere grad af ejerskab for og udbytte af undervisningen, hvis de inddrages i indhold og form, gennem en løbende dialog med skolens ansatte.

Der arbejdes i 3 trin: Indskoling, mellemtrin og overbygning.

Det musisk/kreative/motoriske indgår i mange sammenhænge
På baggrund af vores skole- og menneskesyn ønsker vi at præsentere eleverne for mange sider af sig selv. Dette område fungerer derfor både gennem selvstændige fag med egne faglige mål og gennem udtryksformer i skolens øvrige fag.

Eleverne udfordres således gennem :

  • en bred vifte af fagudbud (fx billedkunst, musik, sløjd, design, IT/medie, køkken, motorik og rytmik)
  • tværfaglighed i det daglige, hvor også de boglige fag anvender mange forskellige udtryksformer som teater, musik, teknologi, billedkunst mv.
  • gruppe- og projektarbejde.

Børn lærer forskelligt.

Når vi arbejder såvel bogligt som praktisk, kreativt og musisk, sker det for at sikre, at alle elever dels får bedst mulige forudsætninger for læring, dels lærer sig selv at kende. Der igennem får alle mulighed for at udvikle det selvværd, der er forudsætningen for at tage vare på sig selv og andre. I løbet af et skole år gennemføres to emneuger, hvoraf den ene er en fælles musical for hele skolen og en fordybelsesuge som tager udgangspunkt i de fag der har få timer i skemaet. Ofte arbejdes der med Grønt Flag – Grøn Skole

 

Globalisering og kulturmøde

Vi lægger vægt på den internationale dimension i undervisningen, så eleverne rustes til at agere i en globaliseret verden, og til at møde andre kulturer og folkeslag på en måde, der fremmer åbenhed, tolerance og forståelse.

Differentiering i dagligdagen for at tilgodese den enkelte elev
Undervisningen differentieres, så både elever med særlige forudsætninger og særlige behov sikres udfordringer og udbytte af undervisningen. I klasserne differentieres undervisningen, og i nogle sammenhænge inddeles eleverne efter behov fremfor alder.

Mange forskellige arbejdsformer – udbytte og omstillingsparathed
Gennem hele skoleforløbet skal elevernes kompetence indenfor gruppe- og projektarbejde styrkes. Dagligdagen rummer både klasseundervisning, gruppe- og pararbejde samt individuelt arbejde.  Skolen ønsker, at eleverne lærer selvforvaltning og ansvarsbevidsthed, og at de udvikler gode arbejdsvaner bl.a. ved, at der gives lektier for i dagligdagen. Lektierne tilpasses den enkelte elev.

Teknologi som værktøj
Undervisningen skal inddrage informationsteknologi og internettet som værktøjer til at understøtte læring. Eleverne skal gøres fortrolige med teknologien, både som kreativ platform og som et værktøj, der åbner nye muligheder for samarbejde og informationsbehandling. Den teknologiske udvikling går stærkt. Vi ønsker, at de nye muligheder inddrages, når det er relevant og brugbart, og derfor lægges der vægt på uddannelse af medarbejdere på dette område. I lighed med andre områder benytter vi os her af forældreinddragelse, når det er relevant.

Anerkendende voksne
Skolens ansatte skal være dygtige fagpersoner, der er engagerede, nærværende og inspirerende. Den gensidige respekt mellem børn, unge og voksne skal præge dagligdagen, samtidig med, at lærerens rolle som klasserumsleder er tydelig.
Vi tror på, at læring fremmes gennem personlige relationer, som bl.a. opstår ved at læreren engagerer sig i eleverne og tager hånd om den enkelte, samt ved at elev og lærer tilstræber at møde hinanden med et positivt og åbent sind.
Klasselæreren er en central figur i klassens sociale og faglige liv.

Eleverne udvikler evnen til selvevaluering 
Vi skal gennem hele skoleforløbet arbejde med elevernes evne til at opstille mål for sig selv og anvende værktøjer til at gennemføre og evaluere dem. Skolens evalueringsstrategi omfatter:

  • Løbende evaluering af den daglige undervisning
  • En bredere evaluering, som omfatter elevens faglige, sociale og personlige trivsel og udvikling. Gennemføres  på baggrund af evalueringsark, individuelle elevsamtaler, input fra klasse- og faglærere samt skole/hjemsamtaler
  • Skolens samlede evaluering

Elevindflydelse
Eleverne er eksperter i at være elever. Derfor lytter vi til dem og giver dem plads til at forholde sig til dagligdag, rammer og undervisning. Arbejdet med elevindflydelse og demokrati vægtes højt.

Ekskursioner og eksterne undervisere – ud af huset
Undervisningen skal beriges med og i det omgivende samfund. Når det er relevant, tager vi derfor på ekskursioner, ligesom vi gerne henter eksterne undervisere ind på skolen.

Lejrskoler – oplevelser, natur, fællesskab, mod, kulturmøde og sprog
Der er lejrskoler på alle klassetrin. Generelt inddrages lejrskolerne i den daglige undervisning op til og efter lejrskolerne.

  • 0.-2. klasse arrangeres ture uden overnatning, som lægger sig op ad undervisningen i fx fortælling og historie.
  • 3. + 4. klasse tager på hytteture med elementer fra friluftslivet. Her er sigtet fællesskab, ansvarlighed, mod samt naturoplevelser.
  • 5. klasse tager på bylejrskole i København, hvor hovedstaden knyttes sammen med historieundervisning og samfundslære.
  • 6. klasse tager på friluftstur – fx kanotur, hvor der udover naturoplevelser og det fællesskabsdannende også sigtes efter, at eleverne erkender egne grænser

Overbygningen er på vinterlejrskole samt på to sprogrejser til engelsk- og tysktalende lande. Her tilstræbes et element af udveksling/genbesøg og målet er såvel sprog som kulturforståelse.