Praktiske forhold

Undervisning Der er mødepligt til al undervisning, herunder lejrskoler, ekskursioner samt til fælles arrangementer ifb. med emneuger / teaterforestillinger osv. Undervisningen starter kl. 8, hvor alle elever skal være på plads i morgensangslokalet.

Sygdom Ved sygdom skal forældrene melde barnet syg på skolens intra (Viggo). Dette inden timerne begynder kl. 08.00.

Forsikringsforhold Skolen har ikke tegnet ulykkesforsikring for eleverne. Det er således op til den enkelte familie at vurdere forsikringsbehovet. På rejser/lejrskoler til udlandet har skolen tegnet en rejseforsikring for elever og medarbejdere, som dækker ubegrænset for hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse. Endvidere dækkes sygdomsbehandling/hospitalsindlæggelse på rejser uden for Norden /EU. Sygdomsbehandling/hospitalsindlæggelse inden for Norden/EU er dækket jf. reglerne for det blå sygesikringskort. Privatansvarlig person- og tingskade er dækket med hhv. 10 og 5 millioner.